Haberler

İSEK, 2015 YILINDA AKTİF PROJE BAŞVURULARINA DEVAM ETTİ

Tarih: 14.12.2015

 İSEK, “İstanbul Sağlık Endüstrisi Ar-Ge ve Yenilikçilik Kapasitesinin Geliştirilmesi” başlıklı proje başvurusu, İstanbul Kalkınma Ajansı Yenilikçi İstanbul Mali Destek Programı kapsamında desteklenerek 2015 Eylül ayında başlamıştır. 12 ay sürecek destek kapsamında, Küme Kurumsal Yapısını ve Koordinasyonunu Güçlendirme, Farkındalığını ve Etkinliğini Geliştirme, Sektörel Rekabetçiliği Arttırma, Sektöre Odaklı Seminer, Toplantı ve Çalıştay Düzenleme ve Sektörel Girişimciliği Geliştirme başlıkları altında çeşitli faaliyetler planlanmıştır.

İSEK, Bilim, 2015 Temmuz ayında Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programına proje başvurusu gerçekleştirmiştir. Ön değerlendirme aşamasını başarıyla geçen İSEK, önümüzdeki günlerde Bakanlık Seçici Kurul değerlendirmesine katılım sağlayacaktır. Uluslararası düzeyde rekabet edebilecek bir ekonomik katma değer yaratmasını beklediğimiz ve toplumun yaşam kalitesini direk ilgilendiren ulusal sağlık sektörümüzü daha hızla bir ivme ile geliştirme amacı ile ülkemizdeki diğer küme Daha önce İstanbul çapında bölgesel düzeydeki ortak faaliyetlerimizden güç alarak, ilgili tüm paydaşların (sanayi, üniversite, STK, kamu kuruluşları, vs.) güncel ihtiyaçlarına cevap verecek şekilde hazırlanan proje başvurumuzda, ilk etapta tıbbi cihaz odaklı olarak; 1) sektörel alt grupların rekabet öncesi araştırma ve pilot üretim altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılamak, 2) mevcut araştırma/hizmet altyapılarını sanayi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek (akredite etmek) ve paydaş işbirliklerini (üniversite-sanayi, sanayi-sanayi) güçlendirmek,  3) Ar-Ge ve üretim ana eğilimlerini ve ihtiyaçlarını analiz edip sektörel potansiyeli ortaya çıkararak (bilişim altyapılı envanter çalışmalarıyla) öncelikli ve kısa-orta vadeli hedeflere odaklanmak, 4) hastaneler bünyesinde gerçek ihtiyaçların sistematik olarak belirlenmesine yönelik faaliyetleri ve gerçek ihtiyaçlara cevap verecek sektörel (biyo)girişimciliği desteklemeye yönelik kapsamlı iş paketleri hazırlanmıştır. Bu iş paketleri; ‘Tıbbi Cihaz Pilot Üretim Tesisi’, ‘Tıbbi Cihaz Akredite Test Laboratuvarlarının Geliştirilmesi’, ‘Medikal Sektör Analizleri: Medikal Sektör Araştırma ve Üretim Gücü Envanteri’, ‘Biyo-Girişimcilik ve İnovasyon Programı’, ‘Üniversite-Sanayi İşbirliğinin Geliştirilmesi’, ‘Kurumsal Kapasite ve Organizasyonel Yapının Güçlendirilmesi’ başlıkları altında toplanmıştır. Proje başvuru sonuçlarının yeni yıl itibariyle açıklanması beklenmektedir.

İSEK tarafından bir diğer proje başvurusu, Avrupa Birliği COSME (İşletmelerin ve KOBİ'lerin Rekabet Edebilirliği) Programı kapsamında açılan ve kümelenme yönetimlerinin mükemmelleştirilmesini hedefleyen “Cluster Excellence Programme” çağrısına yönelik ProHealth başlıklı proje ile gerçekleştirilmiştir. İSEK’in koordinatörlüğünü yaptığı konsorsiyumda sağlık odaklı çalışan İspanya’dan SIVI Kümelenmesi, Fransa’dan Association Pole Des Microtechniques ve İngiltere’den Horizon 2020 Limited partnerleri yer almıştır. Yapılan değerlendirme sonucu proje başarılı projeler için eşik değerin üzerinde puan almasına rağmen başvuruların yoğunluğu nedeniyle destek almaya hak kazanan 4 proje içerisine girememiştir.

Ayrıca, İSEK üyelerimizden Boğaziçi Üniversitesi Yaşam Bilimleri ve Teknolojileri Uygulama ve Araştırma Merkezi “Yaşam Bilimleri Sektörel Hizmet Laboratuvarları Akreditasyonu” projesi ile, İstanbul Üniversitesi Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü “Geleceğe Yatırım: BİYOBANKA” projesi ile, İstanbul Medipol Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Sağlık Bilimleri Fakültesi; “Sağlık Turizminde Yerinde ve Uzaktan Genetik Tanı Uygulaması İle Kişiselleştirilmiş Tıp Hizmeti Sunulması” ve “Sağlık Turizminde Protez ve Ortez Alanında Altyapı Oluşturulması ve Hizmet Çeşitliliğinin Sağlanması (POMER)” projeleri ile İstanbul Kalkınma Ajansı tarafından desteklenmeye hak kazanmıştır.

İSEK, 2016 yılında da ulusal ve uluslararası ölçekte yeni proje başvurularına devam edecektir.