İSEK GENEL KURUL TOPLANTISI

Tarih: 07.02.2017
Yer: Teknopark İstanbul Konferans Salonu

 
2013 yılı sonunda İstanbul Bölgesi’nde kurgulanan İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi (İSEK), Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programı kapsamında önümüzdeki 5 sene boyunca desteklenmeye hak kazanmıştır.
 
Küme içi işbirliklerinin geliştirilerek sektörün ihtiyaçları doğrultusunda faaliyetler planlamak için kurgulanan ve bir bölgesel kalkınma projesi olmayı hedefleyen İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi-İSEK ilk Genel Kurulu’nu 7 Şubat 2017 Salı günü 11.00-14.00 arasında koordinatör kuruluşu Teknopark İstanbul’da gerçekleştirilmiştir. Toplantımıza tüm üyelerimiz ve projemizle ilgili bilgi almak ya da destek vermek isteyen tüm paydaşlarımız davet edilmiş olup, yüksek katılım ile başarılı bir kurul gerçekleştirilmiştir. Genel Kurul kapsamında kümenin yönergesi kabul edilmiş, başta Yönetim Kurulu olmak üzere ilk idari kurul asil ve yedek üyeleri arasında görev dağılımı yapılmıştır. Kümelenme kapsamındaki ilk iş paketleri ile ilgili çalışma programı gözden geçirilerek çalışma grupları oluşturulmuştur.

 

TOPLANTI NOTLARI VE KARARLAR

İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi 1. Olağan Genel Kurul toplantısı 7 Şubat 2017 tarihinde küme koordinatör kuruluşu Teknopark İstanbul A.Ş. bünyesinde gerçekleştirilmiştir.

Genel Kurul toplantısına küme üyesi 35 kuruluş ve 6 ziyaretçi kuruluş katılım sağlamıştır. Toplantıya katılım sağlayan küme üyeleri listeleri bu etkinliğin dosyalar kısmında verilen pdf karar ekinde yer almaktadır. 

Genel Kurula katılamayan ama daha önce başvurusunu tamamlamış aday üyelerden Yönerge kabul beyanının alınması sonrasında küme üyeliklerinin kesinleştirilebileceği Genel Kurul tarafından kabul edilmiştir. Genel kurul sonrası alınan yeni başvuruların ise, Yönergedeki yeni üye kabul esaslarına göre devam ettirileceği bildirilmiştir.

Toplantı ana gündem maddeleri öncesinde toplantının yönetimi için Divan Seçimi yapılmıştır. Divan üyeleri aşağıda gibi tüm küme üye katılımcıları tarafından oybirliği ile kabul edilmiştir.

Cihat Taşaltın – TÜBİTAK MAM (başkan)

Can Özcan – AKRO (başkan yardımcısı)

Aytaç Durmaz - Durmaz Teknoloji (kâtip)

Divan seçimi sonrasında toplantı; Teknopark İstanbul ve İSEK açılış sunumları ile başlamış, küme yönergesinin kabul edilmesi, olağan kurul seçimleri, 2017 planlanan faaliyetler ve küme projesi iş paketleri sunumları ve son olarak çalışma grupları seçimi ile tamamlanmıştır. Teknopark İstanbul  tanıtım ve hoşgeldiniz sunumları, Kurumsal İlişkiler Koordinatörü Özgür Özçelik ve Genel Müdür Vekili İsmail Arı tarafından yapılmıştır.

Açılış sonrası toplantıya katılan üyelerin oybirliği ile kabul edilen Kümelenme Yönergesi etkinliğin dosyasında ek olarak verilmiştir.

Genel Kurul kapsamında gerçekleşen küme kurul seçimlerinde;

Yönetim Kurulu (asil ve yedek üyeler)

Denetim Kurulu (asil ve yedek üyeler)

Disiplin Kurulu (asil ve yedek üyeler)

bu kurullar için aday gösterilen listeden katılan üyelerin oybirliği ile seçilmiş olup, detaylı liste bu etkinliğin dosyalar kısmında verilen pdf karar ekinde yer almaktadır. Tüm kurul üyelerinin kişisel değil, kurumsal temsilci olduğu belirtilmiştir.

Sunumda son dönemde alınan destek ve bu kapsamda yürütülecek faaliyetler/iş paketleri hakkında küme koordinatörü Prof. Dr. Cengizhan Öztürk tarafından bilgilendirme yapılmıştır. İSEK – İstanbul Sağlık Endüstrisi Kümelenmesi olarak Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı Kümelenme Destek Programına proje başvurusu gerçekleştirilmiş ve projemiz önümüzdeki 5 yıl boyunca desteklenmeye hak kazanmıştır. Genel bilgisi verilen iş paketleri şöyledir;

Proje başvurusunda, ilk etapta tıbbi cihaz odaklı olarak; 1) mevcut araştırma/hizmet altyapılarını sanayi ihtiyaçlarını karşılayacak şekilde geliştirmek (akredite etmek) ve paydaş işbirliklerini (üniversite-sanayi, sanayi-sanayi) güçlendirmek, 2) sektörel alt grupların rekabet öncesi araştırma ve pilot üretim altyapı ihtiyaçlarını hızla karşılamak, 3) Ar-Ge ve üretim ana eğilimlerini ve ihtiyaçlarını analiz edip sektörel potansiyeli ortaya çıkararak (bilişim altyapılı envanter çalışmalarıyla) öncelikli ve kısa-orta vadeli hedeflere odaklanmak, 4) hastaneler bünyesinde gerçek ihtiyaçların sistematik olarak belirlenmesine yönelik faaliyetleri ve gerçek ihtiyaçlara cevap verecek sektörel (biyo)girişimciliği desteklemeye yönelik somut iş paketleri sunulmuştur.

Toplantının son gündem maddesinde yukarıda belirtilen iş paketleri kapsamında planlanan faaliyetler için oluşturulacak çalışma grupları belirlenmiştir. Bu çalışma grupları bu etkinliğin dosyalar kısmında verilen pdf karar ekinde yer almaktadır. Bu çalışma gruplarının tüm üyelere duyurularak tüm üyelerin katılımına açılması ve ek çalışma gruplarının kurulmasının teşvik edilmesine karar verilmiştir.

11.00 – 11.30     Açılış Konuşmaları

                         Bilal MACİT ( Teknopark İstanbul Genel Müdürü)

                         Cengizhan ÖZTÜRK (Küme Koordinatörü)

 

11.30 – 12.30     Küme Projesi Hakkında Bilgilendirme

                         BSTB kümelenme desteği

                         İş paketleri bilgisi ve çalışma gruplarının oluşturulması

 

 

 

 

12.30 – 13.00      Kümelenme Yönergesi Kabulü

13.00 – 13.30      Kurul Seçimleri

13.30 – 14.00      Soru/Cevap-Kapanış