TTGV, İTEP – İLERİ TEKNOLOJİ PROJELERİ DESTEK PROGRAMI İLE SAĞLIK ALANINDAKİ GİRİŞİMCİLERE KREDİ SAĞLIYOR.

Tarih: 18.03.2016
Yer:

İSEK paydaşlarımızdan Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı (TTGV), öncelikli alan olarak belirlediği “Tarım”, “Eğitim”, “Sağlık” ve “Çevre” alanlarında gerçekleştirilen ürün ve/veya süreç geliştirme uygulamalarının Ar-Ge ve Ticarileştirme fazlarını İleri Teknoloji Projeleri (İTEP) Destek Programı çerçevesinde bütünleşik olarak desteklemektedir. Program kapsamında bahsi geçen öncelikli dört alanda “fikri mülkiyet tabanlı” teknolojilerin geliştirilmesi ve ticari ürün olarak pazara sunulması teşvik edilmektedir. Bu doğrultuda İTEP Destek Programı, öncelikli yararlanıcı profilini oluşturan yenilikçi işletmelerin, tercihen araştırma kurumlarında geliştirilmiş ve pazara yakın fikri mülkiyet temelli ürün/teknolojilerle buluşmasına aracılık edecek geri ödemeli bir finansal destek mekanizmasıdır. 

Türkiye’de yerleşik sanayi kuruluşları ile yazılım şirketleri programa başvuru yapabilirler.

Birden fazla kuruluş/şirket ortak proje başvurusunda bulunabilir.

Proje başvuruları yıl boyunca kabul edilmektedir.

Proje başvurusunda bulunmadan önce kuruluşların TTGV ile doğrudan iletişime geçmesi ve yönlendirme alması yararlı olacaktır.

Destekten yararlanmak isteyen KOBİ’ler teminat sürecinde Kredi Garanti Fonu’nun (KGF) doğrudan kefaleti için aşağıdaki bağlantıdan bilgi alabilirler: http://www.kgf.com.tr/ttgv-nin-kobi-destekleri/

Destek Süresi ve Bütçesi

Proje destek süresi en az 1 yıl, en fazla 3 yıldır.

Proje destek bütçesi üst limiti 3 milyon ABD Doları, alt limiti 250.000 ABD Dolarıdır.

Destekleme %50 TTGV katkısı %50 proje yürütücüsü firma katkısı olacak şekilde uygulanacaktır.

Destek Kapsamı

İTEP Destek Programı kapsamında destekten faydalanacak proje faaliyet aşamaları aşağıda sunulmuştur:

Kayda değer bir geliştirme çalışmasına başlangıç/temel olacak şekilde ulusal veya uluslararası lisans alım giderleri

Kavram geliştirme, teknolojik/teknik ve ekonomik yapılabilirlilik etüdü, pazar araştırması çalışmaları

Geliştirilen kavramdan tasarıma geçiş sürecinde yer alan laboratuar ve tasarım çalışmaları

Prototip üretimi/Pilot tesisin kurulması /Deneme üretimi

Seri üretime geçiş öncesinde ürünle ilgili tasarım doğrulama, endüstriyel tasarım vb. İyileştirme çalışmaları, üretim optimizasyonuna yönelik çalışmalar ve ürün tasarımından kaynaklanan sorunların çözümüne yönelik faaliyetler

Seri üretime yönelik yatırım çalışmaları

Yaratılan iş ve teknoloji bilgisine ilişkin patent ve lisans çalışmaları

Ürüne ilişkin tanıtım ve pazarlama çalışmaları

Proje Değerlendirme Süreci

Proje başvuru aşamasından sonra TTGV’nin proje değerlendirme süresi yaklaşık 2 aydır.

2 aylık bu süreçte önerilen projeler TTGV adına proje alanında bilgi sahibi bağımsız uzmanlardan oluşan Alan Komitesi Üyeleri tarafından, öneren kuruluşun projenin yürütüleceği yerde ziyaret edilmesiyle incelenir ve değerlendirilir.

Proje İzleme ve Destekleme

TTGV Yönetim Kurulu tarafından desteklenmeye değer bulunan projeler için firma ile proje bazında Destekleme Sözleşmesi imzalanır ve TTGV tarafından Proje İzleyicisi atanır.

Sözleşmenin imzalanmasını takiben, projenin değerlendirme giderleri olarak firmadan TTGV Destek Tutarı 1.000.000 ABD Dolarına kadar olan projelerde destek tutarının %1’ine karşılık gelen tutar, TTGV Destek Tutarı 1.000.0000 ABD Doları’ndan fazla olan projeler için sabit 10.000 ABD Doları talep edilir.

Proje Destekleme Sözleşmesi’ni imzalayan firmalar ön ödeme talebinde bulunabilirler. Ön ödeme, proje süresince, TTGV’nin uygun gördüğü aşamalarda, en fazla 2 kez ve bakiye destek tutarının %25’ni geçmemek kaydıyla yapılır.

Harcamalar, firma tarafından Proje Öneri Dosyası'nda belirtilen kapsama göre gerçekleştirilir, TTGV’ye ve Proje İzleyicisine raporlanır.

Hizmet bedeli olarak proje desteğinin ödenme aşamasında aylık bazda proje kapsamında kabul edilen harcamaların %50’sinin firmalara ödenmesi aşamasında %4 oranında Vakıf katkısından kesinti yapılır.

Proje Sonuçlandırma

Proje tamamlandığında firma tarafından Proje Sonuç Raporu hazırlanır. Sonuç Raporunun izleyici

tarafından onaylanması sonrasında proje sonuçlandırılmış kabul edilir ve geri ödeme süreci başlar. Proje

bitiminden sonra ilk yılı ödemesiz olmak üzere toplam 4 yıl içerisinde geri ödeme tamamlanır.

Proje bilgi notuna http://www.ttgv.org.tr/content/docs/itep_proje-bilgi-notu-formati.doc linki üzerinden, program başvuru formlarına http://www.ttgv.org.tr/content/docs/itep_basvuru-formu_2015.xlsx linki üzerinden ulaşabilirsiniz. Detaylı bilgi için ebukulmez@ttgv.org.tr (0312 265 02 72 / dahili 325) veya ealkaya@ttgv.org.tr (0312 265 02 72 / dahili 353) ile bağlantıya geçebilirsiniz.

Başvuru yapmayı planlayan üyelerimizin başvuru aşamasında bizlerle irtibata geçmesini rica ederiz.