Nöromyelitis Optika Olgularında Yeni Patojenik Antikorlar Semineri

Tarih: 17.03.2015
Yer: BÜ BME Binası AZ-19 Kandilli 13:00- 14:30

Doç. Dr. Erdem Tüzün, İstanbul Üniversitesi, DETAE, Sinirbilim AD

Nöromiyelitis optika (NMO), optik nörit ve transvers miyelit atakları ile karakterize inflamatuvar ve demyelinizan bir nörolojik hastalıktır. Yakın zaman önce NMO hastalarının serumlarında aquaporin 4 (Aqp-4) antikoru saptanmıştır. NMO olgularının saflaştırılmış serum IgG’lerinin uygulandığı deney hayvanlarında hastalığın insanlarda gözlenen klinik ve nöropatolojik özelliklerinin saptanması NMO’ya sebep olan patojenik faktörlerin IgG ilişkili olduğunu düşündürmektedir. Seronegatif NMO hastalarında biyobelirteç olarak kullanılabilecek antikorların belirlenmesi gerekmektedir. Bölümümüzde yapılan çalışmalarda NMO ve sağlıklı kontrol serum havuzları insan beyin cDNA ekspresyon kütüphanesini içeren protein array membranı ile tarandı. Deneyler sonucu elde edilen ve seçilen klonların protein purifikasyonu yapıldı. Bu proteinlerle yapılan ELISA deneyleri sonucunda ise COTL , MTCH1 ve FTH1 proteinlerine karşı NMO serumlarında anlamlı pozitiflik belirlendi. Donmuş beyin kesitleri kullanılarak yapılan kolokalizasyon çalışmalarında hasta serum antikorları ile ticari antikorların immün reaktivitelerinin büyük ölçüde çakıştığı görüldü. Ayrıca önceden tanımlanmış glisin reseptörü ve miyelin oligodendrosit glikoprotein (MOG) antikorları ilgili cDNAlar ile transfekte edilmiş HEK293 hücrelerinin kullanıldığı çalışmalarda bazı NMO olgularında glisin reseptör ve MOG antikorları saptandı. Pürifiye NMO IgG örneklerinin intraserebroventriküler uygulanması sıçanlarda anksiyete artışı ve bellek kaybı gibi davranış bozukluklarına ve serebral abse benzeri lezyonların gelişmesine sebep oldu. Sonuçlarımız seronegatif NMO olgularının serum örneklerinde patojenik antikorların bulunduğu yönündeki görüşleri desteklemektedir.

 

Konuşmacı Hakkında :

Doç. Dr. Erdem Tüzün, 1995 yılında İstanbul Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 1995-2000 yılları arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD’da uzmanlık eğitimini tamamladı. 2000-2007 yılları arasında Oxford, Texas ve Pensilvanya Üniversitelerinde doktora sonrası araştırmacı olarak, 2007-2011 arasında İstanbul Tıp Fakültesi Nöroloji AD’da klinik araştırmacı olarak çalıştı. 2011 yılından beri İstanbul Üniversitesi, Deneysel Tıp Araştırma Enstitüsü Sinirbilim AD’da öğretim üyesi olarak çalışmaktadır.